Dernek Tüzüğü

KAYABELEN FOLKLOR ARAŞTIRMA DERNEĞİ TÜZÜĞÜDÜR

 

DERNEĞİN ADI VE MERKEZİ:

Madde 1: Derneğin Adı: Kayabelen Folklor Araştırma Derneği’dir.

    Derneğin İkametgâh Adresi: Afyonkarahisar ili Şuhut İlçesi Kayabelen Kasabası

    Derneğin adresi: Kayabelen Kasabası Şuhut/Afyonkarahisar

DERNEĞİN AMAÇ VE FAALİYETLERİ

Madde 2:

a) KAFADER, Kayabelen Kasabası halkının gelenek, görenek ve alışkanlıklarının tespitini, folklorik değerlerini araştırmayı, tarihi, turistik ve doğal güzellikleri koruyup geliştirerek halka çevre bilinci kazandırmayı ve bu yolla Türk ulusal kültürü ve eğitimine katkıda bulunmayı,

b) Bir halk oyunları ekibi kurarak gösterilerde bulunmayı,

c) Kasaba sınırları içindeki Bizans, Roma, Selçuklu ve Osmanlı Devleti eserlerinin tahribini önlenmek, Müze Müdürlüğü ve Belediye Başkanlığı ile işbirliği içinde bu eserleri koruma altına almayı ve giderek bir kasaba açık hava müzesi kurmayı,

d) Kasabamızda okuma alışkanlığını yaygınlaştırarak bir halk okuma odası düzenlemeyi ve kültür Müdürlüğü ile işbirliği içinde bir halk ve çocuk kütüphanesi kurmayı, kasabamızda okuma yazma bilmeyenlere kurs açmayı,

e) Turizm ve Çevre Koruma Müdürlükleri ile işbirliği yaparak kasaba halkının ulusal ruh, tarih ve çevre bilincini geliştirmeyi, yöreyi turistik bir çevre haline getirmeyi,

f) Folklorik değerlerimizin derlenmesi, yayımlanması, gelenek ve göreneklerimizin yaşatılması için broşür bastırmayı, temsiller, gösteriler, yarışmaları düzenlemeyi, Halk Eğitimi Merkezi kurslarını kasabada açmayı, konferanslar ve paneller, festival düzenlemeyi, üyelerinin bilgilerini artırmayı,

g) 5253 Sayılı Dernekler Kanunu’nun 26. Maddesine göre mülki idare amirinin gerekli izinlerini almak şartıyla sosyal amaçlı tesisler açmayı amaçlar. Bu tesislerin açılması, işletilmesi ve kapatılmasına ilişkin esas ve usuller yönetmelikle düzenlenir.

h) Dernek siyasetle iştigal etmez.

DERNEĞE ÜYE OLMA HAKKI VE ÜYELİK İŞLEMLERİ

Madde 3: Fiili ehliyete sahip bulunan ve derneğin amaç ve ilkelerini, benimseyerek bu doğrultuda çalışmayı kabul eden ve mevzuatın öngördüğü koşulları taşıyan her gerçek kişi bu derneğe üye olma hakkına sahiptir. Ancak yabancı gerçek kişilerin üye olabilmesi için Türkiye’de yerleşme hakkına sahip olması gerekir.

Dernek Başkanlığına yazılı olarak yapılacak üyelik başvurusu dernek yönetim kurulunca en geç otuz gün içinde üyeliğe kabul ve isteğin reddi şeklinde karara bağlanır ve sonuç yazıyla başvuru sahibine bildirilir. Başvurusu kabul edilen üye, bu amaçla tutulacak deftere kayıt edilir.

Derneğin asil üyeleri, derneğin kurucuları ile müracaatları üzerine yönetim kurulunca üyeliğe kabul edilen kişilerdir.

Derneğe maddi ve manevi bakımdan önemli destek sağlamış bulunanlar yönetim kurulu kararı ile onursal üye olarak kabul edilirler.

ÜYELİKTEN ÇIKMA

Madde 4: Her üye yazılı olarak bildirmek kaydıyla, dernekten çıkma hakkına sahiptir. Üyenin istifa dilekçesi yönetim kuruluna ulaştığı anda çıkış işlemleri sonuçlanmış sayılır. Üyelikten ayrılma, üyenin derneğe birikmiş borçlarını sona erdirmez.

ÜYELİKTEN ÇIKARILMA

Madde 5: Dernek üyeliğinden çıkarılmayı gerektiren haller,

1. Dernek tüzüğüne aykırı davranışlarda bulunmak,

2. Verilen görevlerden sürekli kaçmak,

3. Yazılı ikazlara rağmen üyelik aidatını 2 yıl ödememek,

4. Dernek organlarınca verilen kararlara uymamak,

5. Üye olma şartlarını kaybetmiş olmak.

Yukarıda sayılan durumların birinin tespiti halinde yönetim kurulu kararı ile üyelikten çıkarılabilir. Dernekten çıkan ve çıkarılanlar üye kayıt defterinden silinir ve dernek mal varlığından hak iddia edemez.

DERNEĞİN ORGANLARI

Madde 6: Dernek organları şunlardır:

a) Genel Kurul (Genel Kurul dernek üyelerinden oluşur.)

b) Yönetim Kurulu

c) Denetleme Kurulu

d) Haysiyet Divanı

DERNEK GENEL KURULUNUN KURULUŞ ŞEKLİ, TOPLANMA ZAMANI, ÇAĞRI VE TOPLANTI USULÜ

Madde 7: Genel Kurul derneğin en yetkili organı olup, derneğe kayıtlı üyelerden oluşur.

Genel Kurul;

a) Olağan Genel Kurul: İki yılda bir ocak ayı içerisinde, yönetim kurulunca belirlenecek gün, saat ve yerde toplanır.

b) Yönetim veya denetim kurulunun gerekli gördüğü hallerde veya dernek üyelerinden beşte birinin yazılı isteği üzerine otuz gün içinde olağanüstü toplanır.

Genel Kurul toplantıya Yönetim Kurulunca çağrılır.

Yönetim Kurulu, Genel Kurulu toplantıya çağırmazsa, üyelerden birinin başvurusu üzerine Sulh Hâkimi, üç üyeyi genel kurulu toplantıya çağırmakla görevlendirir.

            Çağrı Usulü: Yönetim Kurulu dernek tüzüğüne göre Genel Kurula hakkı bulunan üyelerin listesini düzenler. Genel kurula katılma hakkı bulunan üyeler en az 15 gün önceden günü, saati, yeri ve gündemi bir gazetede ilan edilmek veya yazılı ya da elektronik posta ile bildirmek suretiyle toplantıya çağrılır. Bu çağrıda çoğunluk sağlanamaması nedeni ile toplantı yapılamazsa ikinci toplantının hangi gün, saat ve yerde yapılacağı da belirtilir. İlk toplantı ile ikinci toplantı arasındaki süre yedi günden az, altmış günden fazla olamaz. Toplantı çoğunluk sağlanamaması sebebinin dışında başka bir nedenle geri bırakılırsa, bu durum geri bırakma sebepleri de belirtmek suretiyle, ilk toplantı için yapılan çağrı usulüne uygun olarak üyelere duyurulur. İkinci toplantının geri bırakma tarihinden en geç altı ay içinde yapılması zorunludur. Üyeler ikinci toplantıya, birinci fıkrada belirtilen esaslara yeniden çağrılır. Genel kurul toplantısı bir defadan fazla geri bırakılamaz.

Toplantı Usulü: Genel Kurul Toplantılar, tüzüğün aksine hüküm olmadıkça dernek merkezinin bulunduğu yerde yapılır.

Genel Kurula katılma hakkı bulunan üyelerinin salt çoğunluğunun tüzük değişikliği ve derneğin feshi hallerinde üçte ikisinin katılımıyla toplanır. Çoğunluğun sağlanmaması sebebiyle toplantının ertelenmesi durumunda ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak bu toplantıya katılan üye sayısı, yönetim ve denetleme kurulları üye sayısının iki katından az olamaz.

Genel Kurul toplantısı iki defadan geri bırakılamaz.

Açılıştan sonra toplantıyı yönetmek üzere bir başkan ve yeteri kadar başkan vekili ile yazman seçilerek divan heyeti oluşturulur.

Genel Kurula katılma hakkı bulunan üyelerin listesi toplantı yerinde hazır bulundurulur. Üyeler Yönetim kurulunca düzenlenen listedeki adları karşısına imza koyarak toplantı yerlerine girerler. Kimlik belgesini göstermeyenler, belirtilen listeyi imzalamayanlar ile genel kurula hakkı bulunmayan üyeler toplantı yerine alınmaz. Bu kişiler ve dernek üyesi olmayanlar ayrı bir bölümde genel kurul toplantısını izleyebilirler.

Toplantı yeter sayısı sağlanmışsa durum bir tutanakla tespit edilir ve toplantı Yönetim Kurulu Başkanı veya görevlendireceği Yönetim Kurulu Üyelerinden biri tarafından açılır. Toplantı yeter sayısı sağlanmaması halinde yönetim kurulunca bir tutanak düzenlenir.

Açılıştan sonra toplantıyı yönetmek üzere bir başkan ve yeteri kadar başkan vekili ile yazman seçilerek divan heyeti oluşturulur.

Dernek organlarının seçimi için yapılacak oylamalarda oy kullanan üyelerin divan heyetine kimliklerini göstermeleri ve hazırun listesindeki isimlerinin karşılarını imzalamaları zorunludur.

Toplantının yönetimi ve güvenliğin sağlanması divan başkanına aittir. Genel Kurul, gündemdeki konuların görüşülerek karara bağlanmasıyla sonuçlandırılır. Genel kurulda her üyenin bir oy hakkı vardır. Üye oyunu şahsen kullanmak zorundadır.

Toplantıda görüşülen konular ve alınan kararlar bir tutanağa yazılır ve divan başkanı ile yazmanlar tarafından birlikte imzalanır. Toplantı sonunda tutanak ve diğer belgeler yönetim kurulu başkanına teslim edilir. Yönetim Kurulu Başkanı bu belgelerin korunmasından ve yeni seçilen yönetim kuruluna yedi gün içinde teslim etmekten sorumludur.

Genel Kurul, Yönetim Kurulunca en az on beş gün önceden toplantıya çağrılır. Bu amaçla toplantının günü, saati, yeri ve gündemi üyelere bildirilir.

Genel Kurul kararları toplantıya katılan üyelerin salt çoğunluğu ile alınır. Şu kadar ki tüzük değişikliği ve derneğin fesih kararları ancak toplantıya katılan üyelerin üçte iki çoğunluğu ile alınabilir.

GENEL KURULUN OY KULLANMA VE KARAR ALMA USUL VE ŞEKİLLERİ         

Madde 8: Genel Kurulda Yönetim ve Denetim Kurulu Üyeleri seçimleri gizli oy açık tasnif ile diğer kurullardaki kararlarda açık olarak oylanır. Gizli oylar, toplantı başkanı tarafından mühürlenmiş kâğıtların veya oy pusulalarının üyeler tarafından gereği yapıldıktan sonra içi boş bir kaba atılması ile toplanan ve oy vermenin bitiminden sonra açık dökümü yapılarak belirlenen oylardır.

Toplantısız ve çağrısız alınan kararlar: Bütün üyelerin bir araya gelmeksizin yazılı katılımıyla alınan kararlar ile üyelerinin tamamının bu tüzükte yazılı çağrı usulüne uymaksızın bir araya gelerek aldığı kararlar geçerlidir. Bu şekilde karar alınması olağan toplantı yerine geçmez.

GENEL KURULUN GÖREV VE YETKİLERİ

Madde 9:  Aşağıda yazılı hususlar Genel Kurulda görüşülüp karara bağlanır:

a) Dernek organlarının seçimi

b) Dernek tüzüğünün değiştirilmesi

c) Yönetim ve Denetleme Kurulu raporlarının görüşülmesi, Yönetim Kurulunun ibra edilmesi

d) Yönetim Kurulunca hazırlanan bütçenin görüşülüp aynen veya değiştirilerek kabul edilmesi

e) Dernek için gerekli taşınmaz malların satın alınması, mevcut taşınmaz malların satılması veya kiraya verilmesi hususunda Yönetim kuruluna yetki verilmesi

f) Derneğin fesih edilmesi

g) Mevzuatta Genel Kurulca yapılması bildirilen diğer görevlerin yerine getirilmesi

h) İdare Heyeti Başkanının seçilmesi,

ı) Haysiyet Divanını seçmek

YÖNETİM KURULUNUN TEŞKİLİ GÖREV VE YETKİLERİ

Madde 10: Yönetim Kurulu 5 asil 5 yedek üyeden oluşur ve Genel Kurulca gizli oy açık tasnifle seçilir. Asil üyelerden boşalma olduğu takdirde yedek üyeler göreve çağrılır. Yönetim Kurulu aşağıdaki hususları yerine getirir.

a) Derneği temsil etmek ve bu hususta kendi üyelerinden bir veya birkaçına yetki vermek,

b) Derneğin gelir ve gider hesaplarına ilişkin işlemleri yapmak ve gelecek döneme ait bütçeyi hazırlayarak Genel Kurula sunmak

c) Taşınmaz mal alım satım işleri ile ticari faaliyette bulunma konularını karar bağlama, adres değişikliği işlemlerini yapmak ve duyurmak,

d) Genel Kuruldan aldığı yetki doğrultusunda derneğin amaç ve faaliyetleri doğrultusundaki diğer faaliyetleri yerine getirerek sonucunu bir rapor halinde ilk olağan Genel Kurula sunmak,

e) Mevzuatın kendisine vereceği diğer işleri yapmak ve yetkilerini kullanmak.

Yönetim kurulunun yedek üyelerle tamamlanması: Yönetim Kurulu üye sayısı, boşalma sebebiyle eksilen ve yedeklerin de getirilmesinden sonra üye tam sayısının yarısından aşağı düşerse Genel Kurul, mevcut Yönetim Kurulu üyeleri veya Denetleme Kurulu tarafından 1 ay içinde toplantıya çağrılır. Çağrının yapılmaması halinde dernek üyelerinden birinin başvurması üzerine mahallin Sulh Hukuk Hâkimi de Genel Kurulu toplamakla üyeler arasından üç kişilik bir heyeti görevlendirir.

DENETLEME KURULU TEŞKİLİ VE GÖREVLERİ

Madde 11: Denetleme Kurulu üç asil üç yedek üyeden oluşur. Gizli oy açık tasnifle seçilir. Bu kurul, denetleme görevini bir yılı geçmeyen aralarla yapar ve denetleme sonuçlarını bir rapor halinde Yönetim kuruluna ve toplanıldığında Genel Kurula sunar.

Denetim Kurulunun görev ve yetkileri: Denetim Kurulu, derneğin tüzüğünde gösterilen amaç ve amacın gerçekleştirilmesi için sürdürüleceği belirtilen çalışma konuları doğrultusunda faaliyet gösterip göstermediğini; defter, hesap ve kayıtların mevzuata ve dernek tüzüğüne uygun olarak tutulup tutulmadığını dernek tüzüğünde tespit edilen esas ve usullere göre ve bir yılı geçmeyen aralıklarla denetler ve denetim sonuçlarını bir rapor halinde Yönetim Kuruluna ve toplandığında Genel Kurula sunar. Denetim Kurulu, gerektiğinde Genel Kurulu toplantıya çağırır.

DERNEĞİN GELİR KAYNAKLARI

Madde 12: Derneğin gelir kaynakları aşağıda sayılmıştır.

a) Üyelerden alınacak yıllık üye aidatları. Her ay 1 YTL olup, bir yıllık ise 12 YTL’dir.

b) Hibe ve bağışlar,

c) Derneğin mal varlığından amaç ve hizmet konularına uygun faaliyetlerden elde edilen gelirler,

d) Feshedilen veya dağıtılmış sayılan diğer dernekler tarafından devredilecek taşınır, taşınmaz mallar,

e) Yardım toplama hakkındaki mevzuat hükümlerine göre uygun olarak toplanılacak yardımlar

 

DERNEĞİN DEFTER TUTMA ESAS VE USULLERİ VE TUTULACAK DEFTERLER

Madde 13: Dernek aşağıdaki yazılı defterleri hesabı esasına göre tutar.

Kayıt usulü: Derneğin defter ve kayıtları Dernekler Yönetmeliğinde belirtilen usul ve esasa uygun olarak tutulur.

Tutulacak Defterler:

a) Karar Defteri: Yönetim Kurulu kararları tarih ve numara bu deftere yazılır ve kararların altı toplantıya katılan üyelerce imzalanır.

b) Üye Kayıt Defteri: Derneğe üye olarak girenlerin kimlik bilgileri, derneğe giriş ve çıkış tarihleri bu deftere işlenir. Üyelerin ödedikleri giriş ve yıllık aidat miktarları bu deftere işlenir.

c) Evrak Kayıt Tarihi: Gelen ve giden evraklar, tarih ve sayı numarası ile bu deftere kaydedilir. Gelen evrakın asılları ve giden evrakın kopyaları dosyalanır.

d) Demirbaş Defteri: Derneğe ait demirbaşların edinme tarihi ve şekli ile kullandıkları veya verildikleri yerler ve kullanım sürelerini dolduranların kayıttan düşürülmesi bu deftere işlenir.

e) İşletme Hesabı Defteri: Dernek adına alınan gelirler ve yapılan giderler açık ve düzenli olarak bu deftere işlenir.

f) Alındı Belgesi Kayıt Defteri: Alındı belgelerinin seri ve sıra numaraları, bu belgeleri alan ve iade edenlerin adı, soyadı ve imzaları ile aldıkları ve iade ettikleri tarihler bu deftere işlenir.

Bu defterler noterden veya Dernekler Biriminden tasdik ettirilir.

Defterlerin yazım dili Türkçedir.

Defterlerin Tasdiki: Dernekte tutulması zorunlu olan defterler kullanmaya başlamadan önce İl Dernekler Müdürlüğüne veya notere tasdik ettirilir. Bu defterlerin kullanılmasına sayfaları bitene kadar devam edilir ve defterin ara tasdiki yapılmaz. Ancak bilanço esasına göre tutulan defterler ile form veya sürekli form yapraklı defterlerin, kullanılacağı yıldan önce gelen son ayda, her yıl yeniden tasdik ettirilmesi zorunludur.

Gelir tablosu ve Bilanço Düzenlemesi: İşletme hesabına göre kayıt tutulması durumunda yılsonlarında (31 Aralık) işletme hesabı tablosu düzenlenir. Bilanço esasına göre defter tutulması durumunda ise, yılsonlarında (31 Aralık) Maliye Bakanlığınca yayınlanan Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliğlerini esasa alarak bilanço ve gelir tablosu düzenlenir.

DERNEĞİN GELİR VE GİDER İŞLEMLERİ

Madde 14: Gelir ve Gider Belgeleri

Dernek gelirleri alındı belgesi ile tahsil edilir. Dernek gelirlerinin bankalar aracılığı ile tahsili halinde banka tarafından düzenlenen dekont veya hesap özeti gibi belgeler alındı belgesi yerine geçer.

Dernek giderleri ise fatura, perakende satış fişi, serbest meslek makbuzu gibi harcama belgeleri ile yapılır. Ancak derneğin Gelir Vergisi Kanunu’nun 94. Maddesi kapsamında bulunan ödemeleri için Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre gider pusulası, bu kapsamda da bulunamayan ödemeler için gider makbuzu ödenir.

Derneğin Alındı Belgeleri: Dernek gelirlerinin tahsilinde kullanılacak alındı belgeleri Yönetim Kurulu kararıyla matbaaya bastırılır.

Alındı belgelerinin bastırılması ve kontrolü, matbaadan teslim alınması, deftere kaydedilmesi, eski ve yeni saymanlar arasında devir teslimi ve alındı belgesi ile dernek adına gelir tahsil edecek kişi veya kişiler tarafından bu alındı belgelerinin kullanımına ve toplanan gelirlerin teslimine ilişkin hususlarda Dernekler Yönetmeliğinin ilgili hükümlerine göre hareket edilir.

Yetki Belgesi Düzenlenmesi: Dernek adına gelir tahsil edecek kişi veya kişiler, yetki süresi de belirtilmek suretiyle Yönetim Kurulu kararı ile tespit edilir. Gelir tahsil edecek kişilerin açık kimliği, imzası ve fotoğraflarını ihtiva eden yetki belgesi dernek tarafından üç Nüsha düzenlenerek dernek Yönetim Kurulu Başkanınca onaylanır. Yetki Belgelerinin birer sureti dernekler bürosuna verilir. Yetki Belgesi ile ilgili değişiklikler Yönetim Kurulu Başkanınca 15 gün içerisinde Dernekler Birimine bildirilir.

Dernek adına gelir tahsil edecek kişiler, ancak adlarına düzenlenen yetki belgelerinin bir suretinin Dernekler Birimine verilmesinden itibaren gelir tahsil etmeye başlayabilir.

Gelir ve Gider Belgelerinin Saklanması: Defterler hariç olmak üzere dernek tarafından kullanılan alındı belgeleri, harcama belgeleri ve diğer belgeler, özel kanunlarda belirtilen süreler saklı kalmak üzere kaydedildikleri defterdeki sayı ve tarih düzenine uygun olarak 5 yıl süreyle saklanır.

BEYANNAME VERME YÜKÜMLÜLÜĞÜ

Madde 15: Dernek yılsonu itibariyle faaliyetlerini, gelir gider işlemlerinin sonuçlarını düzenleyecekleri beyanname ile her yıl Nisan ayı sonuna kadar mülki idare amirliğine vermek zorundadır.

BİLDİRİM YÜKÜMLÜLÜĞÜ

Madde 16: Mülki amirliğe yapılacak bildirimler

Genel Kurul Sonuç Bildirimi: Olağan ve Olağanüstü Genel Kurul toplantılarını izleyen otuz gün içinde, Yönetin ve Denetim Kurulları ile diğer organların seçilen asil ve yedek üyelerini içeren Genel Kurul Sonuç Bildirimi ve ekleri Yönetim kurulu Başkanı tarafından ilgili mülki idare amirliğine bildirilir.

Taşınmazların Bildirilmesi: Derneğin edindiği taşınmazlar, tapuya tescilinden itibaren otuz gün içinde Taşınmaz Mal Bildirimini doldurmak suretiyle Mülki İdare Amirliğine bildirilir.

Yurtdışından Yardım Alma Bildirimi: Dernek tarafından yurtdışından yardım alınacak olması durumunda yardım alınmadan Yurtdışından Yardım Alma Bildirimi iki nüsha doldurulup Mülki İdare Amirliğine bildirimde bulunulur.

Bildirim formuna yardım alınması hususunda alınmış Yönetim Kurulu kararı örneği, varsa bu konuda düzenlenen protokol, sözleşme ve benzeri belgeler ile yardımın aktarıldığı hesaba ilişkin dekont, ekstra ve benzeri belgenin bir örneği de eklenir.

Nakdi yardımların bankalar aracılığı ile alınması ve kullanılmasından önce bildirim şartının yerine getirilmesi zorunludur.

Kamu Kurum ve Kuruluşları ile Birlikte Yürütülen Ortak Projelerle İlgili Bildirim: Derneğin görev alanına ilişkin konularda kamu kurum ve kuruluşları ile yürüttüğü ortak projelerle ilgili olarak yapılan protokol ve projenin örneği Proje Bildirimine eklenerek, protokol tarihini izleyen bir ay içinde dernek merkezinin bulunduğu yerin valiliğine verilir.

Değişikliğin Bildirilmesi: Derneğin yerleşim yerinde meydana gelen değişiklik, Yerleşim Yeri Değişiklik Bildirimi; Genel Kurul toplantısı dışında dernek organlarında meydana gelen meydana gelen değişiklikler Dernek Organlarındaki Değişiklik Bildirimi doldurulmak suretiyle, değişikliği izleyen otuz gün içinde Mülki İdare Amirliğine bildirilir.

Dernek tüzüğünde yapılan değişiklikler de tüzük değişikliğinin yapıldığı Genel Kurul toplantısını izleyen 30 gün içinde Genel Kurul Sonuç Bildirimi ile Mülki İdare Amirliğine bildirilir.

DERNEĞİN İÇ DENETİM ŞEKİLLERİ

Madde 17: Dernekte iç denetim esastır. Genel Kurul, Yönetim Kurulu veya Denetim Kurulu tarafından iç denetim yapılabileceği gibi, bağımsız denetim kuruluşlarına da denetim yaptırabilir. Genel Kurul, Yönetim Kurulu veya bağımsız denetim kuruluşlarınca denetim yapılmış olması, Denetim Kurulunun yükümlülüğünü ortadan kaldırmaz.

Denetim Kurulu, derneğin tüzüğünde gösterilen amaç ve amacın gerçekleştirilmesi için sürdürüleceği belirtilen çalışma konuları doğrultusunda faaliyet gösterip göstermediğini, defter hesap ve kayıtların mevzuatta ve dernek tüzüğüne uygun olarak tutulup tutulmadığını dernek tüzüğünde tespit edilen esas ve usullere göre bir yılı geçmeyen aralıklarla ve denetim sonuçlarını bir rapor halinde yönetim kuruluna toplandığında genel kurula sunar.

Denetim Kurulu üyelerinin istemi üzerine her türlü bilgi, belge ve kayıtların dernek yetkilileri tarafından gösterilmesi veya verilmesi, yönetim yerleri müesseseler ve eklentilerine girme isteğinin yerine getirilmesi zorunludur.

DERNEĞİN BORÇLANMA USULLERİ

Madde 18: Dernek amacını gerçekleştirmek ve faaliyetlerini yürütebilmek için ihtiyaç duyulması halinde Yönetim Kurulu kararı ile borçlanma yapabilir. Bu borçlanma, kredili mal ve hizmet alımı konularında olabileceği gibi nakit olarak da yapılabilir. Ancak bu borçlanma, derneğin gelir kaynakları ile karşılanamayacak miktarda ve derneği ödeme güçlüğüne düşürecek nitelikte yapılamaz.

TÜZÜK DEĞİŞİKLİĞİ

Madde 19: Tüzük değişiklikleri Genel Kurulca yapılır. Genel Kurulun değişikliğe karar verebilmesi için tüzüğe göre Genel Kurula katılma hakkına sahip bulunan dernek üyelerinin en az üçte ikisinin toplantıda hazır bulunması şarttır. İlk toplantıda çoğunluğun sağlanamaması halinde ikinci toplantı yapılır. İkinci toplantıya katılan üye sayısı dernek Yönetim ve Denetim Kurulu üye sayısının iki katından az olamaz. Tüzük değişikliği ile ilgili karar, toplantıda hazır bulunan üyelerin üçte iki çoğunluğu ile alınır.

YARDIM VE İŞBİRLİĞİ

Madde 20: Tüzükte gösterilen amaçları gerçekleştirmek üzere benzer amaçlı derneklerden işçi ve işveren sendikalarından ve mesleki kuruluşlardan maddi yardım, gönüllü yardım kuruluşlarından, sivil toplum örgütlerinden yardım alabilir ve adı geçen kurumlara maddi yardımlarda bulunabilir.

YASAKLAR

Madde 21: Dernek tüzükte amaç ve bu amacı gerçekleştirmek üzere sürdürülebileceği belirtilen çalışma konuları dışında faaliyet göstermez.

DERNEĞİN KENDİLİĞİNDEN SONA ERMESİ

Madde 22: Dernek, aşağıdaki hallerde sona erer:

a) Amacın gerçekleşmesi, gerçekleşmesi olanaksız hale gelmesi veya sürenin sona ermesi,

b) İlk Genel Kurul toplantısının kanunda öngörülen sürede yapılmamış ve zorunlu organlarının oluşturulmamış olması,

c) Borç ödemede acze düşmüş olması,

d) Tüzük gereğince Yönetim Kurulunun oluşturulmasının olanaksız hale gelmesi,

e) Olağan Genel Kurul toplantısının iki defa üst üste yapılamaması.

GENEL KURUL KARARI İLE FESHİ

Madde 23: Dernek Genel Kurulu, her zaman derneğin feshine karar verebilir. Genel Kurul feshine karar verebilmesi için tüzüğe göre genel Kurula katılma hakkına sahip bulunan dernek üyelerinin üçte ikisinin toplantıda hazır bulunması şarttır. İlk toplantıda çoğunluğun sağlanamaması halinde ikinci toplantı yapılır. İkinci toplantıya katılan üye sayısı, dernek Yönetim ve Denetleme Kurulu üye tam sayısının iki katından az olamaz. Feshe ilişkin karar, toplantıda hazır bulunan üyelerin üçte iki çoğunluğu ile alınır.

FESHİNDE TASFİYE ŞEKLİ

Madde 24: Genel kurul kararı ile feshedilen veya kendiliğinden sona erdiği tespit edilen derneğin para, mal ve hakları Genel Kurulca başka bir karar alınmaz ise Afyonkarahisar İli Şuhut İlçesi Kayabelen Belediyesi’ne intikal eder.

Tasfiye, genel kurulca görevlendirecek heyet tarafından yapılır.

Dernek, mahkeme kararı ile feshedilmişse derneğin bütün para, mal ve hakları mahkeme kararıyla derneğin amacına en yakın ve kapatıldığı tarihte en fazla üyeye sahip derneğe devredilir.

Feshedilmesi için hakkında soruşturma veya dava açılmış olan bir dernek, fesih ve buna bağlı olan dernek mallarının devrine dair bir karar aldığı takdirde soruşturma ve dava sonuçlanıncaya kadar devir işlemi yapılmaz.

Tasfiyeye ilişkin tüm işlemler tasfiye tutanağında gösterilir ve tasfiye işlemleri, Mülki İdare Amirlerince haklı bir nedene dayanılarak verilen ek süreler hariç üç ay içinde tamamlanır.

Derneğin para, mal ve haklarının tasfiye ve intikal işlemlerinin tamamlanmasını müteakip Tasfiye Kurulu tarafından durumun yedi gün içinde bir yazı ile dernek merkezinin bulunduğu yerin Mülki İdare Amirliğine bildirilmesi ve bu yazıya tasfiye tutanağının da eklenmesi zorunludur. Derneğin defter ve belgelerini tasfiye kurulu sıfatıyla son yönetim kurulu üyeleri saklamakla görevlidir. Bu görev bir yönetim kurulu üyesine de verilebilir. Bu defter ve belgelerin saklanma süresi beş yıldır.

 

HÜKÜM EKSİKLİĞİ

Madde 25: Bu tüzükte belirtilmemiş hususlarda Dernekler Kanunu, Türk Medeni Kanunu ve bu kanunlara atfen çıkarılmış olan Dernekler Yönetmeliği ve ilgili diğer mevzuatın dernekler hakkındaki hükümleri uygulanır.

 

 

 

 

Kazım DEMİRER                             Mevlüt KAYGISIZ                           Vahap YILMAZ

Dernek Başkanı                                 Başkan Yrd.                                       Sayman Üye

 

 

 

Hasan Hüseyin KAYA                      Hüseyin MERSİN

Üye                                                    Üye